Jaarverslag 2020

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. Per 31-12-2020 werken 28 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg samen in BsGW.

Verantwoording

Overeenkomstig artikel 17 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen biedt het dagelijks bestuur jaarlijks, gelijktijdig met de jaarrekening, ter vaststelling een verslag aan aan het algemeen bestuur over de werkzaamheden van de regeling over het afgelopen jaar. Dit verslag treft u aan in de vorm van dit jaarverslag.

BsGW: Wie wij zijn en wat wij doen

BsGW is in 2011 verzelfstandigd en verstuurt sinds 2014 aanslagbiljetten en correspondentie onder eigen identiteit. Elk jaar maken mensen voor het eerst kennis met BsGW. Wij vinden het daarom belangrijk om ook in dit jaarverslag toe te lichten wie wij zijn, waarom wij bestaan en wat wij doen.

Dit jaarverslag geeft in het eerste deel dan ook toelichting op het bestuur en de organisatie van BsGW binnen de situatie in 2020. In het tweede deel van dit jaarverslag ligt het accent meer op de werkzaamheden, ontwikkelingen en behaalde resultaten van BsGW in 2020.

Jaarrekening 2020

De financiële verantwoording van het in 2020 gevoerde beleid wordt separaat toegelicht in de Jaarrekening 2020. De financiële informatie in dit jaarverslag is ontleend aan deze Jaarrekening 2020.

Tekst animatievideo Wie wij zijn en wat wij doen.

Welkom bij BsGW.

Als u een inwoner bent van 1 van deze 29 gemeenten of het waterschap in Limburg…. dan bent u een relatie van ons.
Wij zijn BsGW en we verzorgen ‘de uitvoering van de belastingen’ voor die gemeenten en het waterschap.

Zij bepalen hoeveel belasting u moet betalen, wij regelen verder alles namens hen.
Wij versturen de aanslagbiljetten, innen de belasting, geven antwoord op uw vragen, verwerken wijzigingen, handelen bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken af én we taxeren elk jaar de WOZ waarde van uw woning.

Al die werkzaamheden zijn samengevoegd in BsGW en zo besparen gemeenten en het waterschap samen vele miljoenen. U krijgt van BsGW nog maar één aanslagbiljet met daarop de gemeentebelastingen én de waterschapsbelastingen.

Simpel voor u. Uitdagend voor ons.

Want per jaar versturen we meer dan 750.000 aanslagbiljetten met 5 miljoen aanslagregels. Dan taxeren we ook nog 576.000 WOZ objecten en we innen 674 miljoen euro, waarbij ruim 60% van de belastingplichtigen gemakkelijk en gespreid betaalt via een automatische incasso.
Door deze schaalgrootte leveren we de beste kwaliteit van diensten tegen minimale kosten. Zodat uw belastinggeld besteed wordt, daar waar het belangrijk is.

U kunt bij ons altijd terecht. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor antwoorden op uw vragen via onze website, waar u via uw persoonlijk pagina ‘MijnBsGW’ uw persoonlijke zaken kunt regelen. Maar we blijven natuurlijk ook telefonisch en schriftelijk bereikbaar.

Welkom bij BsGW.

Wilt u ook meehelpen aan het snellere systeem en de eindeloze berg papier terug dringen? Meld u dan aan op mijnoverheid.nl om uw aanslagbiljet alleen nog maar digitaal van ons te ontvangen.

Lees meer »

Voorwoord van de voorzitter

Alle deelnemers in BsGW merken de voordelen van deze samenwerking en dragen op zeer constructieve wijze bij aan verdere ontplooiing van de organisatie.
Uitdagingen om de organisatie en de dienstverlening verder te verbeteren gaan we niet uit de weg.

Manon Pelzer

Als AB-lid was ik natuurlijk al vanaf 2016 betrokken bij BsGW. Door de onverwachte wisseling in het bestuurslidmaatschap van de gemeente Sittard-Geleen, moest Pieter Meekels het voorzitterschap van het bestuur van BsGW beëindigen. In oktober 2020 werd ik door het algemeen bestuur van BsGW benoemd als voorzitter.

2020 Zal iedereen zich gaan herinneren als het jaar waarin het coronoavirus —COVID-19— ons leven beheerste. Met een grote impact op burgers en ondernemers. Maar omdat vrijwel alle Limburgse gemeenten in het bestuur van BsGW vertegenwoordigd zijn, kon er wat belastingheffing en –inning betreft, wel snel en adequaat ingespeeld worden op de ontwikkelingen en noden van burgers en ondernemers. In deze ongelukkige tijd werd de kracht van de samenwerking binnen dit verband heel goed zichtbaar. Op het gebied van de belastingheffing en –inning nam het bestuur van BsGW in goede harmonie besluiten om vooral ondernemers enige last van de schouders te nemen. Maar ook voor burgers toonde BsGW zich coulant en zeer klantgericht.

De organisatie BsGW wist met een enorme flexibiliteit binnen twee weken om te schakelen naar thuiswerkplekken voor het verlenen van alle diensten. Een groot compliment voor het management en alle medewerkers die hiermee forse slagkracht lieten zien!

Door diverse omstandigheden buiten BsGW om kende het dagelijks bestuur van BsGW meer noodgedwongen wisselingen. In het bijzonder memoreer ik hier ons bestuurslid Henk Cuijpers, wethouder van de gemeente Nederweert, die in 2020 kwam te overlijden.

Om gemotiveerde persoonlijke redenen stapte de directeur van BsGW over naar een vervroegd pensioen en trad er per 1 januari 2021 een nieuwe directeur aan voor de organisatie.

Met de nieuwe bestuursleden in DB en AB en een nieuwe directeur aan het roer is het ambitieniveau van BsGW alleen maar groter geworden. Wij gaan ons in dit sterke samenwerkingsverband door deze moeilijke periode heen slaan en blijven ons doorontwikkelen op het ingeslagen pad. Om burgers en ondernemers steeds meer kwaliteit in de dienstverlening te kunnen bieden.

Voorwoord van de directeur

Het jaar 2020 zal niet snel vergeten worden. Het is het jaar waarin covid-19 wereldwijd toesloeg en een streep door het -tot dan toe- normale leven zette. Het nieuwe normaal deed zijn intrede. Sociaal-maatschappelijk en economisch werd en wordt (bij het schrijven van dit voorwoord) nog steeds veel van ons gevraagd. Ook van de medewerkers van BsGW.

Noël Lebens

Toen covid-19 hardnekkig bleek te zijn, de eerste acties niet het gewenste effect opleverden en de maatregelen verder werden aangescherpt, ontkwam ook onze organisatie niet aan de verplichting om thuis te werken. De vertrouwde werkplek werd noodgedwongen ingewisseld voor een even zo vertrouwde omgeving, maar in de regel geen omgeving die ingericht was om onze deelnemers en klanten ten dienste te staan. In een zeer kort tijdsbestek werd er voor gezorgd dat onze dienstverlening gewoon door kon gaan. Iets dat van een professionele organisatie verwacht mag worden, maar gezien de complexiteit van onze activiteiten geen vanzelfsprekendheid is!

Ondanks de corona-perikelen draaide, zoals gezegd, de ‘reguliere’ dienstverlening door. Daarnaast werd de nieuwe visie op dienstverlening in relatie tot onze belastingplichtigen vastgesteld, werd de BsGW-website (o.a. nieuw kennismanagementsysteem met interactieve hulp aan klanten voor zelfservice) vernieuwd en werd de digitale dienstverlening (o.a. MijnOverheid) uitgebreid. Het project Waarderen op gebruikersoppervlakte (dus m2 in plaats van m3) werd afgerond en de voorbereidingen voor de aanbesteding van het zogenaamde Regieportaal werden opgestart.

In 2020 is het aantal gehonoreerde bezwaar- en beroepsprocedures tegen de WOZ-waardering aanzienlijk gestegen. Reeds ondernomen acties werden voortgezet, nieuwe acties werden toegevoegd. De stijging wordt met name veroorzaakt door de grootschalige acties van No Cure No Pay-bedrijven. Van de proceskostenvergoeding worden met name genoemde bedrijven beter. Aangezien de kosten uiteindelijk door de belastingbetaler opgebracht dienen te worden, is hier sprake van een broekzak/vestzak-effect.

Met ingang van 1 januari jl. ben ik als directeur aangetreden bij BsGW. Vanwege covid-19 niet het meest ideale moment om in een nieuwe omgeving aan de slag te gaan. Alleen al daarom zie ik het als een grote uitdaging om samen met het MT en alle andere collega’s de schouders er onder te zetten en de dienstverlening aan onze deelnemers (29 gemeenten en Waterschap Limburg) en onze klanten (de belastingplichtigen) verder te verbeteren en meer grip te krijgen op de (meer)kosten.

 

 

Organisatieprofiel

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
BsGW is opgericht als zelfstandige uitvoeringsorganisatie per 1 april 2011.

BsGW is een zelfstandig opererende organisatie. Door samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en - inning wordt beoogd een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen. De samenwerking is ook aangegaan als groeimodel gericht op uitbreiding van de samenwerking met andere gemeenten. Per 31 december 2020 werken 28 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg samen in BsGW.

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en de uitvoering van de wet WOZ. BsGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. Hierbij hoort ook het zoveel mogelijk zoeken en daadwerkelijk aangaan van samenwerkingsverbanden met andere overheden wanneer deze efficiëntievoordelen opleveren.

BsGW investeert als kwaliteitsorganisatie continu in de ontwikkeling van kennis en resultaatbewustzijn van haar medewerkers. Grote waarde wordt toegekend aan welzijn, veiligheid en gezondheid van de medewerkers in het functioneren.

Het filmpje naast deze tekst toont in 2 minuten wie wij zijn en wat wij doen. Lees hier de gesproken tekst in deze video.  

Tekst animatievideo Wie wij zijn en wat wij doen.

Welkom bij BsGW.

Als u een inwoner bent van 1 van deze 29 gemeenten of het waterschap in Limburg…. dan bent u een relatie van ons.
Wij zijn BsGW en we verzorgen ‘de uitvoering van de belastingen’ voor die gemeenten en het waterschap.

Zij bepalen hoeveel belasting u moet betalen, wij regelen verder alles namens hen.
Wij versturen de aanslagbiljetten, innen de belasting, geven antwoord op uw vragen, verwerken wijzigingen, handelen bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken af én we taxeren elk jaar de WOZ waarde van uw woning.

Al die werkzaamheden zijn samengevoegd in BsGW en zo besparen gemeenten en het waterschap samen vele miljoenen. U krijgt van BsGW nog maar één aanslagbiljet met daarop de gemeentebelastingen én de waterschapsbelastingen.

Simpel voor u. Uitdagend voor ons.

Want per jaar versturen we meer dan 750.000 aanslagbiljetten met 5 miljoen aanslagregels. Dan taxeren we ook nog 576.000 WOZ objecten en we innen 674 miljoen euro, waarbij ruim 60% van de belastingplichtigen gemakkelijk en gespreid betaalt via een automatische incasso.
Door deze schaalgrootte leveren we de beste kwaliteit van diensten tegen minimale kosten. Zodat uw belastinggeld besteed wordt, daar waar het belangrijk is.

U kunt bij ons altijd terecht. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor antwoorden op uw vragen via onze website, waar u via uw persoonlijk pagina ‘MijnBsGW’ uw persoonlijke zaken kunt regelen. Maar we blijven natuurlijk ook telefonisch en schriftelijk bereikbaar.

Welkom bij BsGW.

Wilt u ook meehelpen aan het snellere systeem en de eindeloze berg papier terug dringen? Meld u dan aan op mijnoverheid.nl om uw aanslagbiljet alleen nog maar digitaal van ons te ontvangen.

Lees meer »

Achtergrond

Samenwerking op het gebied van belastingheffing is een maatschappelijke noodzaak. Het maatschappelijk belang van samenwerking wordt door lokale overheden onderkend en vanuit de landelijke overheid gestimuleerd. Dit belang vertaalt zich met name in voordelen voor de burger door o.a. kwaliteitsverbetering, efficiëncyverhoging en kostenreductie.

Samenwerking in de uitvoering past bovendien binnen de visie en ambities van zowel gemeenten als het waterschap. Beide organisaties kennen een toegenomen vraag naar kostenreductie door het realiseren van efficiëncyslagen in de processen.

Lees meer »

Voordelen van samenwerking

Gemeenten en waterschappen verwerken als zelfstandige overheden ieder hun eigen decentrale belastingen. Beide organisaties voeren voor de heffing en invordering van hun belastingen nagenoeg dezelfde processen uit. Ook maken zij voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen. Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten biedt dan ook veel voordelen: veel werk wordt niet meer dubbel gedaan en de belastingheffing wordt efficiënter en dus op den duur goedkoper. Daarnaast biedt BsGW als samenwerkingsverband een verdergaande digitalisering, zoals dat van de uitvoeringsprocessen van lokale overheden wordt verwacht, zowel om burgers en bedrijven beter te bedienen, als uit efficiencyoogpunt.  

Lees meer »

Belastingen

Welke belastingen door BsGW worden uitgevoerd wordt bepaald door de toetredende deelnemer in BsGW. Het takenpakket bestrijkt het taakveld van advisering en opstellen van concept-verordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties, het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de dwanginvordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket. Ook nieuwe belastingen kunnen worden uitgevoerd. 

De volgende belastingen worden uitgevoerd:

Gemeentelijke belastingen

Standaard belastingen

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • Rioolheffing (incl. grootverbruik)
 • Afvalstoffenheffing
 • Hondenbelasting
 • Baat-en bouwgrondbelasting
 • Toeristenbelasting

Bijzondere belastingen

 • BIZ
 • Forensenbelasting
 • Parkeerbelasting
 • Reclamebelasting
 • Leges
 • Precario
 • Marktgelden
 • Havengelden
 • Brandweerrechten
 • Lijkbezorgingrechten

Waterschapsbelastingen

 • Verontreinigingsheffing
 • Zuiveringsheffing
 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Watersysteemheffing ongebouwd
 • Watersysteemheffing natuurterreinen
 • Watersysteemheffing gebouwd

 

Lees meer »

Standaardisering van processen

Binnen BsGW worden de processen integraal en gestandaardiseerd uitgevoerd voor alle opdrachtgevers gericht op een optimale efficiency en kwaliteit. Klantcontacten worden integraal afgehandeld, zo veel mogelijk bij het eerste contact. Dit houdt in dat in voorkomende situaties belastingzaken voor beide belastingen, van waterschap en gemeente, in één en hetzelfde digitale contact of gesprek afgehandeld worden. Voor het doorgeven van een wijziging of het regelen van belastingzaken hoeft de klant dus maar één keer te bellen.

Lees meer »

Kerngegevens

Kerngegevens 2020  
Deelnemende gemeenten 28*2
Deelnemende waterschappen 1
Provincie  Limburg
Grootte van het verzorgingsgebied  2.209 km2*1
Aantal gemeenten in het verzorgingsgebied  33*1 *2
Aantal inwoners in het verzorgingsgebied  1 117 201 (2020)*1
Totaal aantal formatieplaatsen 160,3 fte 
Omzet bruto heffing 680 miljoen
Gemeenten 518 miljoen
Waterschap 162 miljoen
Aanslagregels 5 miljoen
Aanslagbiljetten (bruto) 924 duizend
WOZ-objecten 570 duizend
Bron:     
*1  http://www.cbs.nl/           
*2 Het aantal (deelnemende) gemeenten in 2020.            
Gemeente Mook en Middelaar trad als 29ste gemeente toe per 1-1-2021.      
Lees meer »

Bestuur en deelnemers

Het belangrijkste orgaan van BsGW is het algemeen bestuur. Iedere deelnemende gemeente wijst één lid van het college en het deelnemend waterschap wijst één lid van het dagelijks bestuur aan als lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

BsGW heeft, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, twee bestuursorganen;

Algemeen Bestuur
In 2020 telt BsGW 29 deelnemers; 28 gemeenten en 1 waterschap. Het algemeen bestuur van BsGW telt dus ook 29 leden. 
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Het algemeen bestuur vergadert in fysieke samenkomsten in de raadszaal van de gemeente Roermond. Als gevolg van de coronapandemie vonden de vergaderingen in 2020 digitaal plaats. Het algemeen bestuur vergaderde in 2020 vijf keer.

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het algemeen bestuur en bereidt onder meer de besluiten van het algemeen bestuur voor. De voorzitter wordt aangewezen door het algemeen bestuur. Om een afspiegeling van BsGW-deelnemers in het dagelijks bestuur te realiseren op basis van factoren als regionale spreiding (noord/midden/zuid) en vertegenwoordiging van omvang gemeenten (groot, middel, klein) bestaat het dagelijks bestuur uit 7 zetels.

Voorzitter
De voorzitter wordt aangewezen door het algemeen bestuur. De voorzitter is onder meer belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. De voorzitter vertegenwoordigt BsGW in en buiten rechte.

Rechtsvorm

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam in de zin van artikel 61 van de WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen). De bestuurlijke organisatie van het openbaar lichaam is vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.De publicatie van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW is te lezen op Overheid.nl.

In de Gemeenschappelijke Regeling BsGW zijn onder meer de bevoegdheden, bestuursorganen, begroting, jaarrekening, kostentoerekening, toetreding en uittreding van de deelnemers geregeld. Het rechtsgebied waarvoor deze regeling geldt omvat het grondgebied van de gemeenten evenals het beheersgebied van het waterschap in Limburg. De deelnemers hebben aan BsGW de bevoegdheid overgedragen tot uitvoering van de heffing en invordering van waterschapsheffingen, gemeentelijke belastingen en van de waardebepaling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Lees meer »

Kostenverdeling

De processen voor waterschappen en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. De uitvoeringskosten van de productieprocessen worden om die reden toegerekend aan eenduidige, herkenbare hoofdprocessen, overeenkomstig de organisatieopzet van BsGW. Dit resulteert in vijf primaire producten van dienstverlening: Gegevensbeheer, Heffen, Waarderen, Innen, Klantzaken en het sub-product Parkeerbelasting. De verdeling van deze kosten over de deelnemers gebeurt hierna met behulp van eenheidstarieven per product van dienstverlening.

De kosten van de activiteiten en processen op BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van de organisatie als geheel (zoals ICT, de ondersteuning van het personeel en de ontwikkeling van BsGW) worden eveneens als apart product inzichtelijk gemaakt. Deze kosten zijn, zonder arbitraire verdeelsleutels, niet te splitsen naar de primaire processen en worden daarom via een kostenverdeelmethode verdeeld naar rato van het aandeel dat de deelnemers hebben in de kosten van de vijf producten van dienstverlening.

Lees meer »

Leden algemeen bestuur in 2020

Dhr. mr. J.H.G.M. Teeuwen

Lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg

Dhr. R. Diederen

Wethouder gemeente Beek

Dhr. P. Janssen

Wethouder gemeente Beekdaelen

Dhr. B.M.J. Jacobs

Wethouder gemeente Beesel

Mw. M.H.E. Pelzer

Burgemeester gemeente Bergen

Dhr. P.M.J. Houben

Wethouder gemeente Brunssum

Dhr. drs. G.H.C. Frische

Wethouder gemeente Echt-Susteren

Dhr. mr. J.E.M. Custers

Wethouder gemeente Eijsden-Margraten

Mw. J.A. Van Hulsteijn

Wethouder gemeente Gennep

Dhr. drs. G.E.H. Houben

Wethouder gemeente Gulpen-Wittem

Dhr. F. Simons

Wethouder gemeente Heerlen

Dhr. H.J. Bejas

Wethouder gemeente Kerkrade

Dhr. C.P.G. Wilbach

Wethouder gemeente Landgraaf

Dhr. P.H.G. Verlinden

Wethouder gemeente Leudal

Dhr. M.H.E. Wilms

Wethouder gemeente Maasgouw

Dhr. mr. J.J.M. Aarts

Wethouder gemeente Maastricht

Dhr. J.J.M. Gulikers

Wethouder gemeente Meerssen

Dhr. H.P.J. Cuijpers 

Wethouder gemeente Nederweert

Dhr. P.J.H. Sanders

Wethouder gemeente Peel en Maas

Dhr. A.C.A.G. Smits

Wethouder gemeente Roerdalen

Dhr. F.C.M. Schreurs

Wethouder gemeente Roermond

Dhr. mr. R. de Boer

Burgemeester gemeente Simpelveld

Dhr. P.M. Meekels

Wethouder gemeente Sittard-Geleen

Mw. N.T.P. Wingelaar

Wethouder gemeente Stein

Dhr. mr. J.P.M.H. Kompier

Wethouder gemeente Vaals

Mw. mr. drs. C.M.J. Bisschops

Wethouder gemeente Valkenburg a/d Geul

Dhr. A.G.M. Roest

Wethouder gemeente Venlo

Dhr. R.B.M. Braun

Wethouder gemeente Voerendaal

Mw. drs. W.P.J. van Eijk

Wethouder gemeente Weert


In de loop van 2020 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan:

 • Dhr. B.C.M. Vostermans - Wethouder gemeente Beesel als vervanger voor dhr. B.M.J. Jacobs
 • Dhr. J.M.G.H. Hendriks - Wethouder gemeente Gulpen-Wittem als vervanger voor dhr. drs. G.E.H. Houben
 • Dhr. A. Damen - Wethouder gemeente Heerlen als vervanger voor dhr. F. Simons
 • Dhr. R.E.W.M. Dupont - Wethouder gemeente Meerssen als vervanger voor dhr. J.J.M. Gulikers
 • Mw. C.P.W.M. Dieteren - Wethouder gemeente Nederweert als vervanger voor dhr. H.P.J. Cuijpers 
 • Dhr. A.C.M. Raven - Wethouder gemeente Sittard-Geleen als vervanger voor dhr. P.M. Meekels

Voorzitter

Voorzitter van BsGW in 2020 is de heer P.M. Meekels, wethouder van de gemeente Sittard-Geleen.
Als opvolger van de heer P.M. Meekels is mevrouw M.H.E. Pelzer, burgemeester van de gemeente Bergen, per 1-10-2020 benoemd als voorzitter.

Lees meer »

Leden dagelijks bestuur in 2020

Dhr. P.M. Meekels

Wethouder gemeente Sittard-Geleen

Dhr. mr. J.H.G.M. Teeuwen

Lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg

Mw. M.H.E. Pelzer

Burgemeester gemeente Bergen

Dhr. drs. G.H.C. Frische

Wethouder gemeente Echt-Susteren

Dhr. H.P.J. Cuijpers 

Wethouder gemeente Nederweert

Dhr. J.J.M. Gulikers

Wethouder gemeente Meerssen

Dhr. A.G.M. Roest

Wethouder gemeente Venlo

 

In de loop van 2020 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan:

 • Dhr. A.C.M. Raven Wethouder gemeente Sittard-Geleen als vervanger van dhr. P.M. Meekels
 • Dhr. C.P.G. Wilbach Wethouder gemeente Landgraaf als vervanger van dhr. H.P.J. Cuijpers ,
  wethouder gemeente Nederweert
 • Mw. mr. drs. C.M.J. Bisschops Wethouder gemeente Valkenburg aan de Geul als vervanger van
  dhr. J.J.M. Gulikers, wethouder gemeente Meerssen.

Voorzitter

Voorzitter van BsGW in 2020 is de heer P.M. Meekels, wethouder van de gemeente Sittard-Geleen.
Als opvolger van de heer P.M. Meekels is mevrouw M.H.E. Pelzer, burgemeester van de gemeente Bergen, per 1-10-2020 benoemd als voorzitter.

Lees meer »

Strategische doelstellingen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen van de organisatie zijn gerealiseerd en de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. 

Beleidsvisie algemeen

Doelstellingen

De dienstverlening van BsGW bestaat uit het heffen en innen van alle lokale belastingen namens haar deelnemers, het beheren van de authentieke basisregistraties en de uitvoering van de wet WOZ. BsGW voert deze taken uit voor haar deelnemers, zijnde gemeenten en het waterschap.

Het strategisch doel vanuit het Ondernemings- en Ontwikkelplan 2018-2020 is het bevorderen van de kwaliteit van gegevens en borging van continuïteit en kwaliteit in bedrijfsvoering, naast vergroting van digitale dienstverlening en het bedrijfseconomisch uitvoeren van lokale belastingen. Een resultaat/effect hiervan zal zijn dat de kosten dalen.

BsGW richt zich op het verder verlagen van de uitvoeringskosten voor haar deelnemers met als belangrijkste speerpunten:

 • daling kosten deelnemers
 • minimaal gelijkblijvende kwaliteit van de dienstverlening
 • vergroting digitale dienstverlening

Daling kosten deelnemers

Eén van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie door schaalvergroting. Het Waterschap Limburg en 28 van de 31 Limburgse gemeenten zijn deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. De hiermee behaalde schaalvoordelen zijn verwerkt in de begroting van BsGW en hebben de afgelopen jaren geresulteerd tot lagere bijdragen in de netto-kosten voor de deelnemers. Per 1-1-2021 is de gemeente Mook en Middelaar als 29ste deelnemer toegetreden tot het samenwerkingsverband.

Nu de groei- en nazorgfase voorbij zijn, ligt de focus op stabilisatie en kwaliteit. Voor BsGW betekent dit een volledige herijking van de huidige structuur en werkwijze, vorm gegeven in het ondernemings- en ontwikkelplan 2018-2020. Het investerings- en ontwikkelbudget voor het uitvoeren van dit plan bedraagt € 4 miljoen. De op termijn (na uiterlijk 7 jaar vanaf 2018) te realiseren structurele kostenreductie van € 1,3 miljoen van de netto kosten, via een taakstellende formatiereductie van 20 fte, vormt de dekking van deze investering in de jaren 2025-2027. Uiteindelijk resulteert dit in lagere bijdragen voor de deelnemers vanaf 2028.

Wat hebben we bereikt

Het totale structurele schaalvoordeel als gevolg van het toetreden van gemeenten en de invoering van het gecombineerd biljet vanaf 2014 bedraagt € 5,635 miljoen.
BsGW heeft zich gecommitteerd aan een taakstellende kostenreductie van 12% in de eerste 6 jaar na de verzelfstandiging en heeft in de jaren 2012-2017 daarom de kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar niet doorberekend aan de deelnemers. De totale gerealiseerde kostenreductie loopt hiermee op tot € 1,565 miljoen per jaar. Daarnaast zijn nog enkele kostenreductieprogramma’s doorgevoerd, waardoor de netto kosten nog eens met € 1,284 zijn gedaald. BsGW heeft dit bewerkstelligd via efficiencyverbeteringen van de werkprocessen en aanbestedingstrajecten.

De totale, cumulatieve, verlaging van de netto-kosten in de begroting van BsGW vanaf 2011 loopt op tot € 8,483 miljoen.

Vanaf 2018 ligt de focus op stabilisatie en kwaliteit. Voor BsGW betekent dit een volledige herijking van de huidige structuur en werkwijze, vorm gegeven in het ondernemings- en ontwikkelplan 2018-2020. In 2019 was het plaatsingsproces voor alle medewerkers afgerond. De ontwikkeltrajecten en (interne en externe) mobiliteit als gevolg van herijking liepen door tot in 2020. Uiteindelijk resulteert dit project in lagere bijdragen voor de deelnemers vanaf 2028.

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de toetreding van de gemeente Mook & Middelaar tot BsGW vanaf 2021. Dit resulteert in een klein schaalvoordeel van € 40 duizend voor de zittende deelnemers vanaf 2021.

De totale proceskostenvergoeding wordt ingeschat op € 2,7 miljoen. Deze toename is toe te schrijven aan het aantal ingediende bezwaren, dat met een toename van 50% in 2020 aanzienlijk hoger ligt dan in 2019. Oorzaken hiervan zijn beschreven in het hoofdstuk ‘Uitvoering belastingen’.

Daarnaast zijn er in 2020 (forse) onvoorziene kosten gemaakt als gevolg van de COVID-19-pandemie. Het merendeel van deze kosten is veroorzaakt door het verzoek van de deelnemers om tegemoet te komen aan de door COVID-19-maatregelen getroffen ondernemers en ZZP’ers.

Naast de extra proceskosten en de extra kosten als gevolg van de COVID-19-pandemie, is er in 2020 geen sprake geweest van onvoorziene kosten die niet via de eigen begroting van BsGW opgevangen konden worden.

Lees meer »

Minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening

BsGW heeft verschillende kwaliteitverbetertrajecten- en projecten uitgevoerd dan wel opgestart in 2020. Daarnaast vinden er externe audits en controles plaats door de Waarderingskamer en de accountant en wordt er (minimaal) jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

Wat hebben we bereikt

Pas na goedkeuring door de Waarderingskamer mag BsGW de WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen versturen. Het niet kunnen aantonen van de kwaliteitseisen kan ertoe leiden dat de OZB-aanslagen voor woningen niet of later verzonden worden. De Waarderingskamer neemt in april en november een schriftelijke inspectie af en in het laatste kwartaal van het jaar een inspectie ter plaatse voor de uitvoering van de wet WOZ.
Op basis van de aan de Waarderingskamer geleverde schriftelijke informatie en de inspecties ter plaatse heeft de Waarderingskamer ingestemd met de verzending van de WOZ-beschikkingen in februari 2021 van alle in BsGW deelnemende gemeenten.

Verder in dit jaarverslag leest u meer uitwerkingen.

Lees meer »

Vergroten van de digitale dienstverlening

De overheid heeft zich ten doel gesteld een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening. Digitalisering is hiervoor een vereiste en het digitale kanaal is dan ook het voorkeurskanaal. In dit kader zijn een aantal Overheidsbrede voorzieningen gerealiseerd voor de basisregistraties, gegevensuitwisseling, digitale dienstverlening en de authenticatievoorzieningen (zoals DigiD). Deze voorzieningen worden in het kader van de Overheidsbrede visie op dienstverlening 2020 doorontwikkeld tot de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid (GDI).

Wat hebben we bereikt

BsGW implementeert de voorzieningen van de GDI binnen haar informatievoorziening om het elektronische verkeer tussen de overheid (waaronder de deelnemers van BsGW), burgers en bedrijven op een efficiënte en effectieve wijze mogelijk te maken. BsGW sluit aan bij in de praktijk bewezen oplossingen.  

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • BsGW is aangesloten op MijnOverheid, de website voor overheidszaken.
 • Het stimuleren van het gebruik van MijnOverheid en de mogelijkheden van de via DigiD beveiligde persoonlijke pagina op de internetsite van BsGW.
 • Het verplicht gebruik maken van authentieke basisregistraties door overheidsorganisaties.

Nadere uitwerking van deze realisatie is verder in dit jaarverslag beschreven.

Lees meer »

 

Samenwerking

Samenwerking tussen gemeenten en waterschappen biedt veel voordelen: veel werk wordt niet meer dubbel gedaan en de belastingheffing wordt efficiënter en dus op den duur goedkoper. 

Doelgroepen

De doelgroepen waar BsGW primair activiteiten voor kan uitvoeren zijn inliggende gemeenten en het waterschap in Limburg. Het werkgebied van BsGW valt samen met de grenzen van de Provincie Limburg en het werkgebied van het Waterschap Limburg.

Tussen de deelnemers en BsGW zijn duidelijke afspraken gemaakt over de aard en de kwaliteit van de dienstverlening van BsGW. Deze worden beschreven in een standaard uitvoeringsovereenkomst (UVO) en een aanvullende maatwerkovereenkomst die tussen BsGW en elk van de deelnemers wordt afgesloten. Dit wil zeggen: met elke deelnemer wordt dezelfde uitvoeringsovereenkomst aangegaan. Indien nodig worden eventuele van de standaard uitvoeringsovereenkomst afwijkende detailafspraken vastgelegd in een apart document ‘maatwerkafspraken’. Ook de wederzijdse plichten (op operationeel niveau) zijn in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen.

Samenwerking

De actieve opstelling van het bestuur van BsGW heeft geleid tot een sterke groei van het aantal deelnemers in het samenwerkingsverband BsGW in de periode na de verzelfstandiging in 2011. In 2020 verzorgt BsGW haar uitvoeringstaken op het gebied van gemeentelijke belastingen en de wet WOZ voor 28 van de 31 Limburgse gemeenten en op het gebied van de waterschapsbelastingen voor het Waterschap Limburg.

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot BsGW per 1 januari 2021.

De gemeenten Horst aan de Maas en Venray nemen niet deel in het samenwerkingsverband BsGW. 

Inwoners van de gemeenten die deelnemen in BsGW ontvangen een gecombineerd aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Inwoners van de gemeenten die niet deelnemen in BsGW ontvangen een aanslagbiljet voor enkel de waterschapsbelastingen.

Ontwikkelingen

Naast aansluiting op de authentieke basisregistraties kent BsGW in 2021 twee majeure projecten die impact (gaan) hebben op de bedrijfsvoering van BsGW. Het eerste betreft het Ondernemings- en Ontwikkelplan BsGW voor de jaren 2018-2020 dat qua activiteiten (nagenoeg) is afgerond. Het tweede betreft het waarderen van woningen op gebruiksoppervlakte, dat eind 2021 zal zijn afgerond.

Visie op dienstverlening

Eind 2020 is een vernieuwde visie op dienstverlening van BsGW - gericht op belastingplichtigen - opgesteld. In 2021 wordt ook een visie op dienstverlening opgesteld gericht op de deelnemers in BsGW. Deze visies bevatten de kaders om richting en invulling te geven aan de wijze waarop wij onze klantcontacten inrichten en een goede waardering daarvoor van onze klanten (burgers, bedrijven en deelnemers) te realiseren. Deze kaders zijn weergegeven op de website van BsGW

Hierop vooruitlopend, heeft BsGW in 2020 verschillende acties uitgezet om de digitale dienstverlening te verbeteren en het gebruik hiervan te bevorderen. Nadere gegevens zijn weergegeven in het hoofdstuk ‘Uitvoering belastingtaken’.

Vernieuwd aanslagbiljet

Ons aanslagbiljet is het ‘uithangbord’ van onze organisatie. Via dit aanslagbiljet vormen burgers en bedrijven zich een beeld van onze dienstverlening. Het aanslagbiljet is per definitie niet populair bij ontvangers. Maar het heffen van belastingen is een noodzakelijkheid en van belang voor de financiering van zaken die iedere individuele inwoner ten goede komen.

Het is van belang te zorgen voor een goede acceptatie van het aanslagbiljet bij de ontvanger en vooral voor een goed betalingsgedrag. Daarom dient het aanslagbiljet helder te zijn, overzichtelijk en moeten onze klanten de informatie die wij aanbieden goed kunnen begrijpen. Als wij door een goede vormgeving van het aanslagbiljet vragen kunnen voorkomen, dienen wij hiermee de ontvanger, maar ook reduceren wij daarmee het aantal klantcontacten met onze organisatie. Vanuit de optiek en in het kader van de nieuwe ‘Visie op dienstverlening’ is het gecombineerde aanslagbiljet van gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen dat in 2014 is ontwikkeld, tegen het licht gehouden in het afgelopen jaar en is het aanslagbiljet nieuw vorm gegeven.

Het vernieuwde aanslagbiljet is een toekomstbestendig aanslagbiljet en voldoet aan de criteria op het gebied van heldere overheidscommunicatie en vormgeving. Daarnaast sluit het vernieuwde aanslagbiljet beter aan bij de situatie van de belastingplichtige en is rekening gehouden met het eventueel toepassen van digitale betaaloplossingen. Het vernieuwde aanslagbiljet is in 2020 o.a. via een klantenpanel en op kleine schaal in de praktijk getest. In de aanslagcampagne van 2021 is het aanslagbiljet bij alle belastingplichtigen geïntroduceerd.

Lees meer »

Vernieuwing website

Voor verbetering van de klanttevredenheid is de website van BsGW in de aanloop naar de aanslagperiode 2020 vernieuwd. Hierbij is niet alleen gekeken naar een modernere look, maar juist ook gekozen voor een vraaggerichte inrichting hiervan waardoor de bezoeker snel en makkelijk het antwoord kan vinden op zijn vraag of product (aanvragen kwijtschelding, aanvragen betalingsregeling).

Ook is de website ‘aan de achterkant’ ondersteund met een nieuw en verbeterd kennismanagementsysteem. De slimme zoekfunctie van deze kennisbank met kunstmatige intelligentie (AI) verbetert de vindbaarheid van content. Door de koppeling met het klantregistratiesysteem kunnen telefonische vragen van belastingplichtigen meteen worden beantwoord zodat deze niet (of minder vaak) hoeven te worden doorgeleid naar de backoffice van de afdeling Klantzaken of de vakinhoudelijke afdeling. De zogenaamde beslissingsboomtechnologie biedt interactieve hulp aan klanten voor zelfservice.

Lees meer »

Digitale dienstverlening

ICT doet steeds meer zijn intrede in de publieke sector. In toenemende mate wordt elektronische dienstverlening door de overheid aangeboden. De Wet digitale overheid (Wdo) legt de basis voor deze digitalisering van de overheid. BsGW volgt de overheidsbrede visie op dienstverlening 2020 en sluit aan bij bewezen oplossingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • BsGW is eind 2014 aangesloten op MijnOverheid, de website voor overheidszaken. MijnOverheid biedt de burger toegang tot zijn of haar post, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten.
 • In 2020 is in het kader van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) - lees Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid - software voor het burger- en bedrijvenportaal aangeschaft. Ook is software aangeschaft voor flexibele enquêteformulieren voor de bestaande enquêtemodule ten behoeve van de belastingen die via aangifte verlopen.
 • Ook is in 2020 de website aangepast naar de wettelijke normen voor digitale toegankelijkheid. Digitale toegankelijkheid houdt in dat ook mensen met een beperking de website makkelijk kunnen begrijpen en gebruiken.
 • BsGW maakt gebruik van authentieke basisregistraties door overheidsorganisaties.
Lees meer »

I-visie

Gezien de transitiefase van kwantitatieve uitbreiding naar kwalitatieve consolidatie waarin BsGW zich momenteel bevindt, is in 2020 een I-visie geformuleerd. Deze visie vormt de basis voor de vormgeving van de informatievoorziening naar de toekomst. Daarnaast is eind 2020 gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de belastingsoftware en de hosting (servers). Deze twee grote aanbestedingstrajecten zullen in 2021 veel aandacht en inzet vergen van BsGW. Na de gunning, zal in 2022 de implementatie hiervan plaatsvinden.

Lees meer »

 

Gegevensregistraties en waarderen

Het oordeel van de Waarderingskamer over de diverse onderdelen van de WOZ-uitvoering voor alle in BsGW deelnemende gemeenten in BsGW is ‘voldoende’.  Dit betekent dat de WOZ-taxaties van voldoende kwaliteit zijn en op de belangrijkste onderdelen van het WOZ-werkproces voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Basisregistraties

Veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie worden vastgelegd in basisregistraties. Door al bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bij contact met de overheid bepaalde gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren, maar volstaat één melding. Om de gegevens te kunnen delen, zet de Nederlandse overheid een Stelsel van Basisregistraties op. Alle overheden —gemeenten, provincies, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen en overige organisaties met een publieke taak - moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit dit Stelsel van Basisregistraties.

Er zijn 12 basisregistraties. BsGW is bronhouder voor de basisregistratie WOZ (Waardering onroerende zaken). Van de andere voor BsGW relevante basisregistraties is BsGW afnemer. Veelal zijn gemeenten hiervan bronhouder: GBA (persoonsregistratie), BRK (kadastrale registratie), het Handelsregister (bedrijvenregistratie), BAG (basisregistraties adressen en gebouwen) en BRP (basisregistratie personen en niet ingezetenen). BsGW zal, voor zover van toepassing en binnen de wettelijke verplichte termijn, aansluiten bij deze landelijke voorzieningen.

Lees meer »

Samenhangende objectenregistratie

Omdat de verschillende bestaande basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) tot nu toe weinig samenhang vertonen en deze registraties op verschillende momenten en gescheiden van elkaar zijn ontstaan, is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met het programma “doorontwikkeling in samenhang” gestart. Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie-infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot één samenhangende objectenregistratie (SOR). De geplande ingangsdatum is 1-1-2025. Een samenhangende objectenregistratie is één centraal georganiseerde uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. De samenhangende objectenregistratie gaat helpen om het doel ‘enkelvoudige registratie en opslag en meervoudig gebruik’ te realiseren. Dit gaat zowel de efficiency helpen als ook de kwaliteit van de betreffende gegevens.

Eind 2020 is besloten dat het Dagelijks Bestuur een businesscase laat uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau met betrekking tot de vraag waar de samenhangende objectenregistratie voor de deelnemers het beste belegd kan worden. Diverse gemeenten zijn bereid om in de begeleidingsgroep te zitten en zo samen de business-case vorm te geven. Op die manier is de inbreng van de BsGW-deelnemers gewaarborgd.

Lees meer »

Proceskosten

Door een uitspraak van de Hoge Raad betreffende de tegemoetkoming proceskosten – door het afschaffen van een zogenaamde Fierensdrempel die stelde dat bij minimale waardeverschillen de waarde gehandhaafd diende te blijven – is het rendabel geworden voor particuliere bureaus om namens burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde waarbij deze bureaus de tegemoetkoming proceskosten kunnen opstrijken. Vanaf dat moment werven deze bureaus actief om mensen bezwaar te laten maken tegen hun WOZ-beschikking. Zij verdienen geld doordat gemeenten, samenwerkingsverbanden zoals BsGW en andere overheden proceskostenvergoedingen moeten betalen als het bezwaar gegrond wordt verklaard. Dit heeft landelijk geresulteerd in een forse stijging van de proceskosten vanaf 2013. Zo ook voor BsGW. Naar de huidige inzichten zullen de proceskosten 2020 uitkomen op € 2,7 miljoen, waarvan € 2 miljoen was voorzien in de begroting 2020.

Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling in WOZ-zaken teneinde de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ te garanderen, met als doel om de bovenmatige vergoeding voor bureaus die als gemachtigde optreden terug te brengen tot redelijke proporties. Maar ook middels eigen acties en aanpassing van procedures wil BsGW ernaar streven om deze proceskosten terug te dringen.

Lees meer »

Waarderen op oppervlakte

Vanaf 1 januari 2022 is er de verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte. Momenteel gebruikt BsGW de bruto inhoud om woningen te waarderen. Namens en op verzoek van de deelnemers heeft BsGW de regie van dit project op zich genomen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en het Gegevenshuis Landgraaf. Bij de aanslagoplegging van 2021 is voor een tiental gemeenten de beschikking al gebaseerd op gebruikersoppervlakte. Bij de aanslagoplegging 2022 zullen de beschikkingen voor alle gemeentelijke deelnemers hierop zijn gebaseerd.

Lees meer »

Grafische afbeelding van een gebouw en een plattegrond om aan te duiden dat het woz-waarderen op basis van kubieke meters verandert in woz-waarderen op basis van vierkante meters.

Landelijke voorziening WOZ

Het project Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) levert een centraal loket op voor alle overheidsinstanties die gegevens over de WOZ nodig hebben, zoals waterschappen, de Belastingdienst en het CBS. Ook voor nieuwe afnemers van de Basisregistratie WOZ - zoals het notariaat, banken en verzekeraars - is het gemakkelijk bij een centraal punt terecht te kunnen. Alle gemeenten moeten hun WOZ-gegevens aanleveren via de LV WOZ. Burgers kunnen de openbare WOZ-gegevens raadplegen met een viewer.

In 2017 zijn alle gemeenten succesvol aangesloten op de landelijke voorziening WOZ. In dit project heeft BsGW inmiddels alle fasen voor aansluiting doorlopen. In 2020 is voor de aansluiting met de Basis Registraties Kadaster (BRK) en het Nationaal Handels Register (NHR) in 2020 software aangeschaft. Deze wordt gefaseerd geïmplementeerd in 2020 en 2021. Deze aanschaf is noodzakelijk voor de uitwisseling van brongegevens ten behoeve van de aanslagoplegging.

Lees meer »

Project Beheerfase waarderen op gebruikersoppervlakte / Regieportaal

Naast de daadwerkelijke omzetting van het bestand van bruto inhoud naar gebruikersoppervlakte, dienen de gegevens actueel te worden gehouden en in beheer genomen te worden. De werkgroep voor het inrichten van de beheerfase - bestaande uit BAG- en/of contractmanagers van diverse gemeenten, Het Gegevenshuis (Landgraaf) en BsGW - heeft unaniem als oplossingsrichting gekozen om te willen gaan werken met een zogenaamd regieportaal. Dit is een applicatie die in staat is om relevante gegevens voor zowel de BAG (gemeente) als de WOZ (BsGW) op een efficiënte manier uit te wisselen en te tonen, zowel administratief als geografisch. De samenhang tussen beide administraties blijft zo kwalitatief op peil, gegevens blijven 1 op 1 lopen en er is realtime inzicht in de verschillende databronnen. Het portaal is dus zowel voor de gemeenten, de op GEO-gebied aan de gemeente gerelateerde samenwerkingsverbanden, als ook voor BsGW van belang en voor alle partijen te benaderen en te gebruiken. Het aanbestedingstraject voor de aanschaf van het regieportaal is lopende en zal in 2021 zijn afgerond. 

Lees meer »

Uitvoering belastingtaken

De aanslagoplegging 2020 is niet geheel volgens planning verlopen. Het jaar 2020 is getekend door Corona waarmee ook de invorderingscycli op verzoek van het bestuur van BsGW zijn onderbroken.

Burgers en bedrijven in de gemeenten die deelnemen in het samenwerkingsverband BsGW ontvangen een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen. De meeste aanslagen worden in de maand februari bezorgd. Een aantal burgers en bedrijven ontvangen de aanslag later in het jaar. Deze aanslagen worden binnen een relatief korte periode opgelegd. Dit heeft een piek in de (telefonische) klantreacties tot gevolg. Op basis van de ervaringen worden elk jaar verbeteringen doorgevoerd om het verloop van het klantcontact aan te passen en te verbeteren.

In gemeenten die niet deelnemen in de belastingsamenwerking BsGW wordt géén gecombineerd aanslagbiljet bezorgd. Burgers en bedrijven van deze gemeenten ontvangen een belastingaanslag met alleen de waterschapsbelastingen in de tweede helft van maart. Een aantal burgers en bedrijven ontvangen de aanslag later in het jaar.

Afdracht van belastinggelden

Het totaal van te innen belastinggelden over 2020 bedraagt € 700,6 miljoen, waarvan € 680 miljoen in 2020 is opgelegd en € 20,6 miljoen in 2021 zal worden opgelegd. BsGW int de belastingen voor haar deelnemers en draagt deze conform taakstelling af aan de deelnemers. 

BsGW int de belastingen voor haar deelnemers en draagt deze conform taakstelling af aan de deelnemers. De prognose voor het afdragen van de belastingheffing naar de deelnemers in BsGW is afgeleid van de prognose voor de inning van de belastingheffing. De werkelijke afdracht aan de deelnemers is afhankelijk van de betaling van de belastingvorderingen. De ontvangen belastingen worden afgedragen nadat de betaling is verwerkt in de debiteurenadministratie. De afdracht vindt in principe wekelijks plaats.

Lees meer »

Kwijtschelding

Burgers die de aanslag niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor een groot gedeelte is de kwijtschelding voor het belastingjaar 2020 tot stand gekomen door toetsing door de Stichting Inlichtingenbureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit bureau voert voor overheidsorganisaties geautomatiseerde bestandsvergelijkingen uit, waardoor de kwijtschelding eenvoudig en geautomatiseerd toegekend kan worden. Maandelijks wisselt BsGW gegevens uit met het landelijk Inlichtingenbureau. De belastingschuldige ontvangt bericht hierover van BsGW.

Daarnaast zijn er verzoeken tot kwijtschelding door belastingplichtigen ingediend die handmatig beoordeeld en afgehandeld dienen te worden. In totaal ontving BsGW 25.576 individuele verzoeken voor kwijtschelding. Dit aantal is binnen een gecalculeerde marge en vertoont derhalve geen grote afwijking t.o.v. voorafgaande jaren. De gemiddelde afhandeltijd van de kwijtscheldingsverzoeken ligt in 2020 binnen de wettelijke norm.

Lees meer »

Invordering

De waterschapsheffingen en de gemeentelijke belastingen kunnen via automatisch incasso worden voldaan. Het incasseren vindt gespreid plaats gedurende de resterende maanden van het belastingjaar nadat het aanslagbiljet is ontvangen door de belastingplichtige. In de praktijk komt dit neer op minimaal vier en maximaal tien incassotermijnen. De automatische incasso wordt opgestart in de maand volgend op die van de dagtekening van de aanslagoplegging.

Steeds meer burgers kiezen ervoor om het aanslagbiljet digitaal te ontvangen en het aanslagbedrag te betalen via internetbankieren. Dit bevordert gemakkelijk en foutloos betalen. Betalen via Ideal is eveneens mogelijk. Via de persoonlijke pagina kunnen belastingplichtigen zonder tussenkomst van een medewerker zelf een betalingsregeling treffen. Desgewenst kan dit natuurlijk ook telefonisch of schriftelijk geregeld worden.
Als er geen gebruik wordt gemaakt van de automatische incassomogelijkheid zijn er twee betaaltermijnen van toepassing: respectievelijk één maand en twee maanden na datum aanslagoplegging. De aanslag vervalt na het verstrijken van de laatste incasso- dan wel betaaltermijn.

Voor de invordering van openstaande vorderingen hanteert BsGW per kalenderjaar twee identieke invorderingscycli gebaseerd op de wettelijke mogelijkheden om belastingschulden te innen. De invordering wordt gelijktijdig voor alle deelnemers integraal uitgevoerd vanaf de vervaldatum van de belastingschuld en bestaat uit vaste, opeenvolgende invorderingsacties. 
Omwille van de doelmatigheid, wordt bij de invordering van de massale belastingvorderingen de nadruk op de administratieve invorderingsacties gelegd. Als invorderingsacties echter niet doeltreffend zijn, worden deze gevolgd door steeds zwaardere dwanginvorderingsacties. Deze zijn veelal individueel gericht en daardoor ook arbeidsintensiever en duurder in de uitvoering. Daartegenover staan opbrengsten uit vervolgingskosten, volgens de Kostenwet. 
Door een strakke, herkenbare en gerichte uitvoering van de invordering streeft BsGW naar een zo vroeg mogelijke betaling van de belastingvordering door burgers en bedrijven. De gehanteerde aanpak is enerzijds gericht op het resultaat en anderzijds gericht op het verbeteren van het betaalgedrag. 

Invordering in 2020

Het jaar 2020 is getekend door Corona waarmee ook de cycli op verzoek van het bestuur van BsGW zijn onderbroken. De invordering is na deze tijdelijke onderbreking weer opgestart met een eenmalige kosteloze herinnering. Bij deze invordering bleef BsGW actief zoeken naar maatwerk, samen met belastingschuldigen die in betalingsproblemen (dreigen te) komen.
Binnen het invorderingsproces kwamen aan het einde van het kalenderjaar voor enkele belastingschuldigen hier bovenop de contouren van de toeslagenaffaire in beeld.

BsGW heeft haar taakstellingen met betrekking tot het heffen en innen van belastingen voor het belastingjaar 2020 gerealiseerd.

Lees meer »

Covid-19

Het jaar 2020 is getekend door Corona waarmee ook de cycli op verzoek van ons bestuur zijn onderbroken. De invordering is terug opgestart met een eenmalige kosteloze herinnering. Wij zoeken naar maatwerk bij belastingschuldigen die in betalingsproblemen (dreigen te) komen.
Hier bovenop kwamen aan het einde van het kalenderjaar de contouren van de toeslagenaffaire in beeld.

Lees meer »

Oninbaar

Niet alle belastingvorderingen kunnen worden geïnd. Dit wordt uitgedrukt in een ‘percentage oninbaar’. Het normpercentage oninbaar provincie-breed is 0,5%. In het stedelijk gebied is het percentage oninbaarheid hoger dan in het landelijk gebied. De oninbaarpercentages in 2020 zijn voor alle deelnemers in BsGW binnen de prognose oninbaar gebleven. De oninbaar geleden belastingvorderingen van het belastingjaar 2020 hebben te maken met faillissementen van bedrijven en de gerechtelijke uitspraken met betrekking tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De verwachting is echter dat in het tweede half jaar van 2021 het effect van de corona-situatie pas merkbaar wordt. E.e.a. is overigens in sterke mate afhankelijk van de verlenging en de omvang van de steunmaatregelen van het kabinet.

Lees meer »

Afhandeling van bezwaren

In 2020 zijn 50% meer bezwaarschriften ontvangen ten opzichte van 2019. Het aantal bezwaren ingediend via een WOZ-bureau of andere gemachtigde is in totaal toegenomen met 76%, terwijl de stijging bij bedrijven en particulieren is toegenomen met 25% ten opzichte van 2019.
Oorzaken van de toename van het aantal bezwaarschriften zijn met name de waardestijgingen ten opzichte van 2019 en de geïntensiveerde wervings- en reclamecampagnes door de NCNP-bureaus. Ook kan deze toename kan samenhangen met COVID-19: door de intelligente lockdown hebben meer belastingplichtigen de tijd gehad en genomen om een WOZ-bezwaar in te dienen, al dan niet via een gemachtigdenbureau.

Deze trend is ook landelijk zichtbaar, zowel qua toename van het totaal aantal ingediende bezwaren (+ 47%) als het feit dat steeds meer burgers en bedrijven gebruik maken van een NCNP-bureau of andere gemachtigden (40,4% t.o.v. 34,4%). Dit blijkt ook uit de laatste cijfers van de Waarderingskamer. (Bron: www.waarderingskamer.nl/woz-in-cijfers/feiten-over-de-woz)

De in 2020 ingediende bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke afhandelnormen verwerkt.

Lees meer »

Klantreacties

In 2020 beantwoordden wij ruim 123.000 telefonische vragen. Dat was vrijwel gelijk aan het telefoonaanbod in het voorgaande jaar. Wel konden onze medewerkers de telefoongesprekken sneller verwerken. De wachttijd voor telefonisch contact met een medewerker kon met ruim de helft worden teruggebracht naar 1 minuut en 23 seconden tegenover 3 minuut en 15 seconden in 2019.
13.400 klanten stelden hun vraag digitaal, via de persoonlijke pagina Mijn BsGW. Voor veel mensen is de post echter nog steeds een belangrijk communicatiekanaal. In 2020 werden xxxx poststukken ontvangen met vragen, bezwaarschriften, kwijtscheldingsverzoeken, etc.

Het stimuleren van het gebruik van MijnOverheid heeft geresulteerd in een stijging van het gebruik van het aandeel digitale klantcontacten van 14% (2011) via 20% (2014) naar 40% in de laatste jaren. Dit geldt ook voor de mogelijkheden van de beveiligde persoonlijke pagina Mijn BsGW op de internetsite van BsGW.

Lees meer »

Klanttevredenheid

Op al onze klantcontactkanalen meten wij wat de klant vindt van onze dienstverlening. Deze meting vindt permanent plaats en biedt de klant de mogelijkheid om direct na het contact zijn of haar mening daarover te geven. In de klanttevredenheidsmeting voor het ‘Algemeen oordeel over de dienstverlening’ scoren wij met 6,6 onder de drempelwaarde. Op onderdelen hebben wij dit streven van ruim voldoende (7) niet behaald. De klanten van BsGW zijn het meest tevreden over de brieven die BsGW verstuurt en over de telefonische dienstverlening. Deze scoren boven de norm. De dienstverlening via de digitale kanalen scoorden onder de drempelwaarde van 7.0. In de nieuwe visie op dienstverlening wordt vol aandacht geschonken aan mogelijkheden om de klanttevredenheid te verbeteren.

Lees meer »

Privacy

Bij het verlenen van onze diensten werken vaak we met persoonsgegevens. Hoewel snelheid en toegankelijk hoog in het vaandel staan, mag dit nooit ten koste gaan van de privacy van persoonsgegevens. Sinds 2016 bestaat er een verplichting om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). BsGW heeft voor het melden van datalekken een procedure opgenomen in haar informatiebeveiligingsbeleid. De Functionaris Gegevensverwerking (FG) is hiervoor contactpersoon richting de AP. BsGW heeft in haar opleidings- en awareness programma voor medewerkers specifiek aandacht besteed aan het fenomeen datalek. Het aantal datalekken gedurende de laatste jaren is dan ook zeer beperkt en consistent laag. In 2020 werden er twee meldingen gedaan naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer »

Klachten

Als een organisatie in staat is klachten (en bezwaren) succesvol op te pakken en af te handelen zal dit positief bijdragen aan de klantloyaliteit. Een klacht kan een organisatie scherp houden bij het op maat bedienen van de klanten.

BsGW heeft een eigen interne klachtenregeling en werkt nauw samen met de Nationale Ombudsman. Wij streven ernaar om door snel en adequaat te reageren, de ontvangen klachten informeel af te handelen. 

In 2020 zijn door BsGW in totaal 187 verzoekschriften (brieven; formulieren; telefonische reacties) ingediend. Van deze 187 verzoekschriften hebben er 9 geleid tot een formele behandeling door de klachtencoördinator. Dat betekent dat 9 verzoekschriften daadwerkelijk zijn geregistreerd als klacht en als zodanig zijn behandeld en afgedaan. Het aantal ingediende verzoekschriften vertoont de laatste jaren een dalende lijn. Daaraan ten grondslag ligt een werkwijze waarbij door BsGW getracht wordt om sneller te anticiperen op signalen betreffende de dienstverlening. Daarnaast wordt mede door de vakafdelingen aan de voorkant actief ingesprongen op meldingen en signalen van ongenoegen, zodat het indienen van een verzoekschrift minder noodzakelijk blijkt.

Verzoekschriften

De ingediende verzoekschriften zijn in vier categorieën onder te verdelen:

 1. Het merendeel van de verzoekschriften betrof reacties met betrekking tot het inhoudelijke proces van belastingheffing en – inning. Deze verzoekschriften vallen niet onder de klachtenprocedure en werden in een korte oplossingsgerichte procedure met de klant afgehandeld.
 2. Verzoekschriften over het toegepaste beleid zijn eveneens niet als klacht tegen een gedraging van de organisatie geregistreerd. Uiteraard zijn deze wel in de korte en directe klachtafhandelingsprocedure behandeld.
 3. Verzoekschriften over toegankelijkheid betreffen reacties over wachttijden aan de telefoon, toegankelijkheid van de website, beschikbaar zijn van digitale documenten zoals taxatierapporten of hebben betrekking op postbezorging worden opgepakt als dienstverleningsmeldingen. Hierop wordt zo snel mogelijk actie ondernomen.
 4. Verzoekschriften die gezien hun aard en ernst betrekking hadden op gedragingen van de organisatie zijn als daadwerkelijke klacht geregistreerd en behandeld. Dit had betrekking op bijvoorbeeld gedragingen van medewerkers, ongelukkige communicatie van de organisatie, op foutieve afhandeling van een verrekening / restitutie, onzorgvuldige financiële verwerking van proceskosten, e.a.

 

Lees meer »

Afhandeling klachten

BsGW wil klachten ('verzoekschriften') - waarbij dat enigszins mogelijk is - op informele wijze afdoen, dat wil zeggen door bemiddeling of eventueel met een klachtgesprek. Uit de cijfers blijkt dat dit streven succesvol is. In 2020 werd het overgrote deel van de afgehandelde verzoekschriften op deze wijze afgehandeld. Het spiegelbeeld daarvan is dat de klachtencoördinator over weinig klachten de formele procedure hoeft op te starten. De klachtencoördinator bespreekt de klacht met de betreffende afdeling en/of medewerker. Samen wordt bekeken hoe de klacht opgelost kan worden en hoe deze voor de toekomst vermeden kan worden. Daarnaast wordt de terugkoppeling naar de afdelingshoofden verder uitgewerkt en geformaliseerd om verbetertrajecten te kunnen aangeven.

Formeel geldt voor de behandeling van een klacht een wettelijke afhandelingstermijn van 10 weken. Die termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd. In 2020 zijn veruit de meeste verzoekschriften binnen de wettelijke termijn van 10 weken behandeld. De gemiddelde behandelingsduur blijkt rond de 2 weken. Voor 2 van de 187 behandelde verzoekschriften duurde de behandeling langer dan 10 weken.

 In totaal zijn 9 klachtbrieven door de klachtencoördinator als formele klacht behandeld. Daarvan werden er 7 ongegrond en 2 (deels) gegrond verklaard.

Het grafische plaatje naast dit artikel toont de cijfers van onderstaande tabel.

Verzoekschriften

2020

2019

2018

Totaal afgehandeld:

187

211

509

Beleid:

15

14

12

Toegankelijkheid:

18

15

21

Belastingen inhoudelijk:

145

171

462

Klacht gedraging / organisatie

9

11

14

Lees meer »

Klachten bij de Nationale Ombudsman

Als een klager het niet eens is met het formele oordeel over zijn klacht, dan kan hij in beroep gaan bij de Nationale Ombudsman (NO). Ook kan de ombudsman worden benaderd wanneer men het niet eens is met de wijze waarop BsGW de klacht heeft behandeld. Herhaaldelijk komt het voor dat een klant BsGW overslaat en de klacht rechtstreeks bij de Ombudsman indient. Deze verwijst de klager dan meestal terug naar BsGW om de klacht eerst daar in te dienen.

Schriftelijke klachtbehandeling, gericht op het geven van een oordeel is voor de Nationale Ombudsman (NO) uitzondering geworden. Burgers nemen vooral telefonisch contact op. Niet alleen met klachten, maar ook met vragen of verzoeken om informatie. Veel daarvan wordt direct telefonisch afgehandeld. Bijvoorbeeld door (juridische) informatie en uitleg te geven of te verwijzen naar de juiste procedures. Veel zaken die aan de NO worden voorgelegd zijn bij de organisaties dan ook (nog) niet bekend. Daarnaast wordt er door de NO ook regelmatig met de klager contact opgenomen, zonder daarbij gebruik te maken van de formele onderzoeksbevoegdheid.

In 2020 heeft de Ombudsman 38 verzoekschriften over BsGW ontvangen. In 4 gevallen werd het verzoekschrift tussentijds beëindigd (interventie/ bemiddeling). De Ombudsman heeft 30 verzoeken niet in behandeling genomen (zie tabel).

De samenwerking met de NO is goed. Ontvangen verzoekschriften worden, daar waar nodig, gezamenlijk besproken.

De cijfers in onderstaande tabel worden tevens weergegeven als graphic naast dit artikel.

Cijfermatig overzicht van ontvangen en behandelde verzoeken  
   
In behandeling per 01-01-2020  7
Ontvangen van 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 31 31
Te behandelen 38
Afgedaan  
1) Zonder onderzoek, totaal 30
2) Na onderzoek  
a. met rapport 0
b. met rapportbrief 0
c. tussentijds beëindigd (interventie) 4
d. bemiddeling of goed gesprek 0
   
In behandeling per 31-12-2020 4
Lees meer »

Bedrijfsvoering

De organisatie BsGW draagt de volledige integrale verantwoordelijkheid, inclusief bijvoorbeeld financieel beheer en personeelszaken. De organisatie voorziet zelf in de ondersteunende functies (bedrijfsvoering; HRM, ICT, e.d.) of koopt deze in tegen marktconforme tarieven.

Organisatieontwikkeling

Eind 2017 is het Ondernemings- en ontwikkelingsplan 2018-2020 vastgesteld. In dit plan is een traject uitgewerkt van herijking van de organisatie gericht op borging. Het gaat om een ingrijpend veranderproces dat zich de voorbije jaren heeft voltrokken. Eind 2020 is het project als zodanig conform planning afgerond. Middels dit plan committeert BsGW zich aan een taakstellende formatiereductie van 20 fte. Dit leidt uiteindelijk (na uiterlijk 7 jaar vanaf 2018) tot een lastenverlaging van € 1,3 miljoen.

Lees meer »

Exploitatie

De reguliere exploitatie is overschreden met ruim € 300 duizend. De verwachte kosten voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) vielen wel lager uit dan verwacht, maar de proceskostenvergoedingen stegen sterker dan verwacht. Dit als gevolg van een forse toename van het aantal ingediende en gehonoreerde (WOZ-)bezwaren. Deze toename kan mogelijk samenhangen met COVID-19: door de intelligente lockdown hebben meer belastingplichtigen de tijd gehad en genomen om een WOZ-bezwaar in te dienen, al dan niet via een gemachtigdenbureau.

Naar de huidige inzichten zullen de proceskosten 2020 uitkomen op € 2,7 miljoen, waarvan € 2 miljoen was voorzien in de begroting 2020.

Over geheel 2020 is een negatief resultaat behaald van -/- € 2,092 miljoen. Volgens de bijgestelde begroting zou het saldo van baten en lasten gerealiseerd nihil zijn.

Wat heeft het gekost
Bedragen (x € 1.000)

Rekening 2020

Bijgestelde begroting 2020

Oorspr. begroting
2020

Rekening 2019

LASTEN

22.080

21.039

21.039

19.687

BATEN

1.099

2.150

2.150

2.558

NETTO KOSTEN

20.981

18.889

18.889

17.129

BIJDRAGEN DEELNEMERS
NETTO KOSTEN

18.889

18.889

18.889

17.141

EXPLOITATIERESULTAAT

-2.092

0

0

13

Deze tabel staat naast dit artikel als plaatje opgenomen.

Door de accountant is bij de (eind)afrekeningen gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen 2020, net zoals in voorgaande jaren, een controleverklaring afgegeven met een goedkeurend oordeel.
 

Accountantscontrole jaarafrekeningen belastingen en heffingen  

Lees meer »

Formatie

De bestuurlijk vastgestelde formatie van BsGW bedraagt per 1-1-2020 160,3 fte. De BsGW bezetting bedraagt per eind 2020 146,5 fte.
In 2020 zijn twaalf medewerkers (10,9 fte) in dienst getreden. In de loop van 2020 zijn zeven medewerkers (6 fte) uit dienst gegaan.

BsGW kent een stimuleringsregeling, waar medewerkers in 2020 voor het laatste jaar in konden stappen. De werkingsduur van deze regeling loopt tot en met 2029 wanneer de laatste deelnemers aan de regeling de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In 2020 maken 32 medewerkers gebruik van de stimuleringsregeling (12,48 fte).

Eind 2019 is het interne plaatsingsproces afgerond. Als basis voor het plaatsingsproces gelden de afdelingsplannen die een nadere uitwerking zijn van het Ondernemings- en Ontwikkelplan BsGW. In de afdelingsplannen staat onder meer de gewenste bezetting per functie. De stand per 31-12-2020 is een momentopname. Enkele functies zijn nog niet structureel ingevuld maar zijn in 2020 ingehuurd (diensten derden).

Gemiddelde leeftijd 52,6 jaar ; mannen: 52,9 jaar - vrouwen: 52,3 jaar

Leeftijdsopbouw  
Jonger dan 25 jaar 3
25 t/m 34 jaar 1
35 t/m 44 jaar 26
45 t/m 54 jaar 64
55 t/m 59 jaar 45
60 t/m 64 jaar 37
65 jaar of ouder 4
Totaal aantal personen 180

 

bezetting in aantal personen (naar geslacht) uitgesplitst naar fte-factor 
   
Minder dan 0,6 fte 35
0,6 tot 0,8 fte 38
0,8 - 1 fte 20
1 fte 87
Meer dan 1 fte 0
Totaal aantal personen 180

De graphic naast dit artikel toont de genoemde cijfers in een grafische weergave.

Lees meer »

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van BsGW ligt in 2020 met 4,7% onder het landelijk gemiddelde van 4,75% (CBS) maar boven de interne norm van 4% en ook hoger dan het niveau van 2019 (3,8%). Naast meer ziekteverzuim door COVID-19, wordt het hogere verzuimpercentage voornamelijk veroorzaakt door langdurige verzuimdossiers waarbij sprake is van niet beïnvloedbaar verzuim door BsGW (verzuim met medische oorzaak en niet-werk gerelateerd).

De graphic naast dit artikel toont de hiergenoemde cijfers in een grafische weergave.

Lees meer »

Ondernemingsraad en personeelsvereniging

BsGW heeft sedert de verzelfstandiging in 2011 een Ondernemingsraad. Deze telt 7 zetels. De Ondernemingsraad voert periodiek overleg met de directie en communiceert daarover met de personeelsleden. Ook kent BsGW een actieve personeelsvereniging waar alle werknemers van BsGW lid van zijn.

Lees meer »

Huisvesting

Het kantoorpand van BsGW wordt gehuurd tegen een marktconforme (kale) huurprijs voor het gebouw plus parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er servicecontracten afgesloten voor gas, water, licht, schoonmaak et cetera.

Lees meer »

 

Contact

Hoe u ons kunt bereiken:

Adres

Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond (gesprek op afspraak)

Postadres

Postbus 1275, 6040 KG Roermond  (zakelijk)

Postbus 1271, 6040 KG Roermond (correspondentie belastingzaken)

Telefoon

088 - 8420 444 (zakelijk)

088 - 8420 420 (publiekstelefoon voor vragen over belastingzaken)

Website:

www.bsgw.nl

Over BsGW, meest gestelde vragen over belastingen, persoonlijke pagina voor het regelen van belastingzaken, contactformulier voor het stellen van vragen over belastingen.

pag 1 (15)